Tìm kiếm
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Tư vấn thuế
Tư vấn thuế
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 488
   Tổng số truy cập : 5553358
   Tổng số Hits : 4812551
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

 

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

 (Quy đnh ti Lut Đu tư và Ngh đnh 78/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 ca Chính ph quy đnh v đu tư ra nước ngoài)

 

ĐI TƯỢNG ÁP DNG

· Công ty trách nhim hu hn, Công ty c phn, Công ty hp danh, doanh nghip tư nhân được cp Giy chng nhn đăng ký kinh doanh theo Lut Doanh nghip.

· Doanh nghip được thành lp theo Lut Doanh nghip Nhà nước chưa đăng ký li theo Lut Doanh nghip.

· Doanh nghip có vn đu tư nước ngoài được thành lp theo Lut Đu tư nước ngoài chưa đăng ký li theo Lut Doanh nghip và Lut Đu tư.

· Doanh nghip thuc t chc chính tr, t chc chính tr - xã hi chưa đăng ký li theo Lut Doanh nghip.

· Hp tác xã, Liên hip hp tác xã được thành lp theo Lut Hp tác xã.

· Cơ s dch v y tế, giáo dc, khoa hc, văn hóa, th thao và các cơ s dch v khác có hot đng đu tư sinh li.

· H kinh doanh, cá nhân Vit Nam.

 

ĐIU KIN ĐU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

· Có d án đu tư trc tiếp ra nước ngoài (sau đây gi là d án đu tư).

· Thc hin đy đ nghĩa v tài chính đi vi Nhà nước Vit Nam.

· Tuân th các quy đnh ca pháp lut v qun lý và s dng vn nhà nước đi vi các trường hp s dng vn nhà nước đ đu tư trc tiếp ra nước ngoài.

· Được B Kế hoch và Đu tư cp Giy chng nhn đu tư.

 

THM QUYN CHP THUN VÀ CP CHNG NHN ĐU TƯ

Th tướng Chính ph chp thun đu tư đi vi các d án đu tư sau:

· D án đu tư thuc các lĩnh vc ngân hàng, kinh doanh bo him, tài chính, tín dng, báo chí, phát thanh, truyn hình, vin thông có s dng vn nhà nước t 150 t đng Vit Nam tr lên hoc vn ca các thành phn kinh tế t 300 t đng Vit Nam tr lên.

· D án đu tư khác có s dng vn nhà nước t 300 t đng Vit Nam tr lên hoc vn ca các thành phn kinh tế t 600 t đng Vit Nam tr lên.

Sau khi được Th tướng Chính ph chp thun đu tư cho các d án như trên, B Kế hoch và Đu tư tiến hành các th tc cp Giy chng nhn đu tư

Các d án còn li, B Kế hoch và Đu tư tiếp nhn, xem xét và tiến hành các th tc cp Giy chng nhn đu tư

 

QUY TRÌNH CP GIY CHNG NHN ĐU TƯ

 A. ĐI VI D ÁN THUC DIN ĐĂNG KÝ

1. H sơ d án đu tư gm các tài liu:

a) Văn bn đăng ký d án đu tư

b) Bn sao có công chng ca: Giy chng nhn đu tư đi vi nhà đu tư là doanh nghip có vn đu tư nước ngoài; hoc Giy chng nhn đăng ký kinh doanh hoc quyết đnh thành lp hoc giy t có giá tr pháp lý tương đương đi vi nhà đu tư là t chc; hoc Giy chng minh thư nhân dân hoc h chiếu đi vi nhà đu tư là cá nhân Vit Nam; hoc Giy phép đu tư đi vi nhà đu tư là doanh nghip có vn đu tư nước ngoài được cp Giy phép đu tư trước ngày 01 tháng 07 năm 2006 nhưng không đăng ký li theo Lut Đu tư, Lut Doanh nghip.

c) Hp đng hoc văn bn tha thun vi đi tác v vic góp vn hoc mua c phn hoc hp tác đu tư đi vi d án đu tư có đi tác khác cùng tham gia đu tư.

d) Văn bn đng ý ca Hi đng thành viên hoc Hi đng qun tr hoc Hi đng c đông hoc đi hi xã viên v vic đu tư trc tiếp ra nước ngoài đi vi trường hp nhà đu tư là Công ty trách nhim hu hn hoc Công ty hp danh hoc Công ty c phn hoc hp tác xã trong trường hp cn thiết theo quy đnh ca pháp lut v doanh nghip, hp tác xã.

 

2. S b h sơ:

- 03 b, trong đó có 01 b h sơ gc

- Chuyên viên tiếp nhn kim tra tính hp l ca h sơ.

 

3. Quy trình tiếp nhn và x lý h sơ

3.1. Văn phòng Cc tiếp nhn h sơ, tr phiếu tiếp nhn h sơ cho nhà đu tư

3.2. Sau khi tiếp nhn h sơ, Chánh văn Phòng Cc phân h sơ v các Phòng chc năng (Dch v, Công nghip & Xây dng, Nông – Lâm – Ngư) trong ngày.

3.3. Trong thi hn 01 ngày k t ngày nhn được h sơ, Lãnh đo Phòng chc năng tiếp nhn và phân công chuyên viên x lý h sơ.

3.4. Trong thi hn 01 ngày k t ngày được h sơ, chuyên viên được phân công x lý làm th tc gi văn bn kèm theo h sơ d án ly ý kiến V Thm đnh và Giám sát đu tư.

Trường hp có ni dung cn được làm rõ liên quan đến h sơ d án đu tư, trong thi hn 03 ngày k t ngày nhn được h sơ, chuyên viên được phân công x lý trình Lãnh đo Cc văn bn đ ngh nhà đu tư gii trình v ni dung cn phi được làm rõ.

3.5. Trong thi hn 05 ngày k t ngày nhn h sơ, V Thm đnh và Giám sát đu tư có ý kiến v v h sơ d án và gi cho Cc Đu tư nước ngoài.

3.6. Trong thi hn 03 ngày k t ngày nhn được ý kiến ca V Thm đnh và Giám sát đu tư, chuyên viên được phân công x lý tng hp, báo cáo Lãnh đo Cc, Lãnh đo B:

- Cp Giy chng nhn đu tư cho d án.

- Đ ngh nhà đu tư gii trình, b sung (nếu thy cn thiết).

- Ra văn bn thông báo t chi cp Giy chng nhn đu tư và nêu rõ lý do gi nhà đu tư.

 

B. ĐI VI D ÁN THUC DIN THM TRA

1. H sơ d án đu tư gm:

a) Văn bn đ ngh thm tra d án đu tư.

b) Bn sao có công chng ca: Giy chng nhn đu tư đi vi nhà đu tư là doanh nghip có vn đu tư nước ngoài; hoc Giy chng nhn đăng ký kinh doanh hoc quyết đnh thành lp hoc giy t có giá tr pháp lý tương đương đi vi nhà đu tư là t chc; hoc Giy chng minh thư nhân dân hoc h chiếu đi vi nhà đu tư là cá nhân Vit Nam; hoc Giy phép đu tư đi vi nhà đu tư là doanh nghip có vn đu tư nước ngoài được cp Giy phép đu tư trước ngày 01 tháng 07 năm 2006 nhưng không đăng ký li theo Lut Đu tư, Lut Doanh nghip.

c) Văn bn gii trình v d án đu tư gm các ni dung sau: mc tiêu đu tư; đa đim đu tư; quy mô vn đu tư; ngun vn đu tư; vic s dng lao đng Vit Nam (nếu có); vic s dng nguyên liu t Vit Nam (nếu có); tiến đ thc hin d án đu tư.

d) Hp đng hoc bn tha thun vi đi tác v vic góp vn hoc mua c phn hoc cùng hp tác đu tư đi vi trường hp có các đi tác khác cùng tham gia đu tư.

đ) Văn bn đng ý ca Hi đng thành viên hoc Hi đng qun tr hoc Hi đng c đông hoc đi hi xã viên v vic đu tư ra nước ngoài đi vi nhà đu tư là Công ty trách nhim hu hn hoc Công ty hp danh hoc Công ty c phn hoc hp tác xã trong trường hp cn thiết theo quy đnh ca pháp lut v doanh nghip, hp tác xã.

 

2. S b h sơ:

- 08 b, trong đó có 01 b gc

- Chuyên viên tiếp nhn kim tra tính hp l ca h sơ.

 

3. Quy trình tiếp nhn và x lý h sơ:

3.1. Văn phòng Cc tiếp nhn h sơ, tr phiếu tiếp nhn h sơ cho nhà đu tư.

3.2. Sau khi tiếp nhn h sơ, Chánh văn Phòng Cc phân h sơ v các Phòng chc năng (Dch v, Công nghip & Xây dng, Nông – Lâm – Ngư) trong thi hn 01 ngày k t ngày nhn được h sơ.

3.3. Trong thi hn 01 ngày k t ngày nhn được h sơ, Lãnh đo Phòng chc năng tiếp nhn và phân công cho chuyên viên x lý h sơ.

3.4. Trong thi hn 01 ngày k t ngày nhn được h sơ, chuyên viên làm th tc gi văn bn, h sơ ly ý kiến các B, ngành liên quan và U ban nhân dân cp tnh nơi nhà đu tư đt tr s chính và V Thm đnh và Giám sát đu tư - B Kế hoch và Đu tư.

3.5. Đi vi d án thuc thm quyn chp thun ca Th tướng Chính ph:

a) Sau khi có ý kiến ca các các B, ngành liên quan và U ban nhân dân cp tnh nơi nhà đu tư đt tr s chính (15 ngày), trong thi hn 05 ngày, V Thm đnh và Giám sát đu tư trình Lãnh đo B:

- Văn bn trình Th tướng Chính ph kèm theo h sơ d án.

- Văn bn đ ngh nhà đu tư gii trình, b sung (nếu thy cn thiết). Trong thi hn 05 ngày sau khi nhn được gii trình, b sung ca nhà đu tư, V Thm đnh và Giám sát đu tư trình lãnh đo B văn bn trình Th tướng Chính ph kèm theo h sơ d án và ý kiến bng văn bn ca các cơ quan liên quan.

b) Trong thi hn 02 ngày k t ngày nhn được ý kiến ca Th tướng Chính ph, V Thm đnh và Giám sát đu tư chuyn cho Cc Đu tư nước ngoài h sơ d án đu tư và ý kiến bng văn bn ca các cơ quan liên quan.

c) Trong thi hn 03 ngày, Cc Đu tư nước ngoài trình Lãnh đo B:

- Cp Giy chng nhn đu tư cho d án (trường hp d án đu tư được Th tướng Chính ph chp thun).

- Ra văn bn thông báo t chi cp Giy chng nhn đu tư và nêu rõ lý do gi nhà đu tư (trường hp d án đu tư không được Th tướng Chính ph chp thun).

3.6. Đi vi d án không thuc din phi có ý kiến chp thun ca Th tướng Chính ph

a) Sau khi có ý kiến ca các các B, ngành liên quan và U ban nhân dân cp tnh nơi nhà đu tư đt tr s chính (15 ngày), trong thi hn 05 ngày, V Thm đnh và Giám sát đu tư trình Lãnh đo B:

- Ý kiến thm tra kèm theo h sơ d án và ý kiến bng văn bn ca các cơ quan liên quan.

- Văn bn đ ngh nhà đu tư gii trình, b sung (nếu thy cn thiết). Trong thi hn 05 ngày sau khi nhn được gii trình, b sung ca nhà đu tư, V Thm đnh và Giám sát đu tư trình Lãnh đo B ý kiến thm tra kèm theo h sơ d án và ý kiến bng văn bn ca các cơ quan liên quan.

b) Trong thi hn 02 ngày k t ngày nhn được ý kiến ca Lãnh đo B, V Thm đnh và Giám sát đu tư chuyn cho Cc Đu tư nước ngoài h sơ d án đu tư và ý kiến bng văn bn ca các cơ quan liên quan.

c) Trong thi hn 03 ngày, Cc Đu tư nước ngoài trình Lãnh đo B:

- Cp Giy chng nhn đu tư cho d án (trường hp d án đu tư được Lãnh đo B chp thun).

- Ra văn bn thông báo t chi cp Giy chng nhn đu tư và nêu rõ lý do gi nhà đu tư (trường hp d án đu tư không được Lãnh đo B chp thun).


Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí:

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG NGÂN

Add: Số 6 ngõ 46 phố Tương Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

                    Điện thoại: 04.38646416                  

Hotline: 0983610818 - 0983831807

  Website: http://www.luathoangngan.com.vn/

     Email:  lahoangngan76@gmail.com

Dịch vụ liên quan
Văn phòng luật sư Hoàng Ngân
Địa chỉ: Số 6 Ngõ 46 Phố Tương Mai - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội
ĐT:
043 8646416- 0983 610 818
Email: lahoangngan76@gmail.com
OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang